สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

กิจกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรการดับเพลงขั้นต้น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทางบริษัทเอ็มเอสพีอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดมีการอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขึ้นต้น" ตามกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

21-11-2559