สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

เกี่ยวกับบริษัท

หมูอินเตอร์ ได้แยกออกเป็น 7 บริษัทหลัก คือ

1. บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2547 เป็นโรงชำแหละสุกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน สามารถชำแหละสุกรได้ 50 ตัว/ชม. เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละให้กับลูกค้าและร้านจำหน่ายเนื้อสุกร ภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อ “หมูอินเตอร์” และ “พีพี หมูสด” โดยมีสาขากระจายอยู่ในเขตพื้นจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง และมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตสุกรและเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริโภคในอนาคต

2.บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2553 เป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารเลี้ยงสุกร พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา และมีโครงการเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดลำพูนให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด

3.บริษัท หมูอินเตอร์มาร์ท จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2555 เป็นธุรกิจจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร และซุปเปอร์มาเก็ตแบบครบวงจร เพื่อส่งให้กับบริษัทในเครือและลูกค้ารายย่อย เพื่อทำการชำแหละ และจำหน่ายต่อไป

4.บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ (2015) จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2557 เป็นโรงชำแหละสุกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย สามารถชำแหละสุกรได้ 50 ตัว/ชม. เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละให้กับลูกค้าและร้านจำหน่ายเนื้อสุกร ภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อ “หมูอินเตอร์” และ “พีพี หมูสด” โดยมีสาขากระจายอยู่ในเขตพื้นจังหวัด เชียงราย, พะเยา และจังหวัดใกล้เคียง และมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตสุกรและเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริโภคในอนาคต

5.บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2558 เป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารเลี้ยงสุกร พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา และมีโครงการเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด


6.บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2558 เป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารเลี้ยงสุกร พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา และมีโครงการเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นจังหวัดลำปางให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด


7.บริษัท พีพี หมูอินเตอร์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2559 ภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อ “หมูอินเตอร์” และ “พีพี หมูสด” โดยมีสาขากระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด เชียงใหม่, ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง และมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตสุกรและเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริโภคในอนาคต


ปัจจุบัน หมูอินเตอร์ ได้มีสาขาทั้งหมด ดังนี้