“เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง”

  ด้วย บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และนำไปดำเนินการตามอย่างมีระบบ ในการนี้ ได้มี คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพลังงานฯ เข้าให้คำแนะนำ ในด้านการบริการจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน มา ณ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ สำนักงานใหญ่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน