สัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ

    วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ด้วยบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง รู้เท่าทันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและการปรับตัวในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ มงคลศิริวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารสัตว์ บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ เป็นผู้กล่่าวเปิดงาน และได้รับความรู้ จากวิทยากร เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและการปรับตัวในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์คัมภีร์ กอธีระกุล ในการนี้นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวในสภาวะการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้ง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องแกรนด์ เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท