ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฎลำปาง

          วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์ เข้าศึกษาดูงาน และ เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้รับในชั้นเรียน ในการนี้ คุณณรงค์ ธรรมจารี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ และ ได้นำเสนอวีดีทัศน์ แนะนำบริษัท และ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ กับคณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุม บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทหมูอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติ จาก นายสุเมธ วงศ์สุวรรณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะเป็นวิทยากร บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรเนื้อหาประกอบด้วยการแบ่งประเภทไฟ วิธีการดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ และแผนการอพยพหนีไฟ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัทหมูอินเตอร์ กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน